Async, locale support, kill function changed

This commit is contained in:
Profitroll 2022-09-15 11:07:39 +02:00
parent bd47790b0d
commit a238c31f8a
6 changed files with 90 additions and 48 deletions

75
bot.py
View File

@ -1,14 +1,14 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
import subprocess
from sys import exit
from os import getpid, listdir, sep, system
from os import getpid, listdir, sep
from modules.functions import *
from modules.functions_bot import *
from pyrogram import Client, filters, idle
from pyrogram.types import ForceReply, BotCommand, BotCommandScopeChat
from pyrogram.enums.chat_action import ChatAction
if configGet("bot_token") != "12345678:asdfghjklzxcvbnm":
pid = getpid()
app = Client("auto_zoom_public_bot", api_id=configGet("api_id"), api_hash=configGet("api_hash"), bot_token=configGet("bot_token"))
@ -16,17 +16,13 @@ else:
logWrite("Could not start the bot. Please, configure token in config.json")
exit()
def botSend(userid, message="Test message"):
app = Client("auto_zoom_public_bot")
app.send_message(userid, message)
@app.on_message(~ filters.scheduled & filters.command(["link", "start"], prefixes="/"))
def start(app, msg):
async def start(app, msg):
logWrite(f'Got command start/link from {msg.from_user.id}')
app.send_chat_action(chat_id=msg.chat.id, action=ChatAction.TYPING)
await app.send_chat_action(chat_id=msg.chat.id, action=ChatAction.TYPING)
user_locale = msg.from_user.language_code
@ -35,22 +31,22 @@ def start(app, msg):
jsonSave( f"data{sep}users{sep}{msg.from_user.id}.json", {"api_key": None, "linked": False, "context": {"action": None, "data": None}} )
if not userGet(msg.from_user.id, "linked"):
msg.reply_text(locale("link_input", "msg"), reply_markup=ForceReply(placeholder=locale("link", "fry")))
await msg.reply_text(locale("link_input", "msg", locale=user_locale), reply_markup=ForceReply(placeholder=locale("link", "fry", locale=user_locale)))
userSet(msg.chat.id, "context", "link_key")
else:
msg.reply_text(locale("already_linked", "msg"))
await msg.reply_text(locale("already_linked", "msg", locale=user_locale))
@app.on_message(~ filters.scheduled & filters.command(["unlink"], prefixes="/"))
def unlink(app, msg):
async def unlink(app, msg):
logWrite(f'Got command ulink from {msg.from_user.id}')
app.send_chat_action(chat_id=msg.chat.id, action=ChatAction.TYPING)
await app.send_chat_action(chat_id=msg.chat.id, action=ChatAction.TYPING)
user_locale = msg.from_user.language_code
if not userGet(msg.from_user.id, "linked"):
msg.reply_text(locale("not_linked", "msg"))
await msg.reply_text(locale("not_linked", "msg", locale=user_locale))
else:
try:
keys_storage = jsonLoad(f"data{sep}keys_storage.json")
@ -60,40 +56,40 @@ def unlink(app, msg):
pass
userClear(msg.from_user.id, "api_key")
userSet(msg.chat.id, "linked", False)
msg.reply_text(locale("unlinked", "msg"))
await msg.reply_text(locale("unlinked", "msg", locale=user_locale))
@app.on_message(~ filters.scheduled & filters.command(["cancel"], prefixes="/"))
def cancel(app, msg):
async def cancel(app, msg):
app.send_chat_action(chat_id=msg.chat.id, action=ChatAction.TYPING)
await app.send_chat_action(chat_id=msg.chat.id, action=ChatAction.TYPING)
user_locale = msg.from_user.language_code
if userGet(msg.from_user.id, "context") is not None:
userClear(msg.from_user.id, "context")
userClear(msg.from_user.id, "context_content")
msg.reply_text(locale("cancel", "msg"))
await msg.reply_text(locale("cancel", "msg", locale=user_locale))
else:
msg.reply_text(locale("cancel_empty", "msg"))
await msg.reply_text(locale("cancel_empty", "msg", locale=user_locale))
@app.on_message(filters.command(["kill", "die", "shutdown", "reboot"], prefixes="/"))
def kill(app, msg):
async def kill(app, msg):
if msg.from_user.id == configGet("admin"):
msg.reply_text(f"Shutting down bot with pid `{pid}`")
system('kill -9 '+str(pid)) # REFACTOR
await msg.reply_text(f"Shutting down bot with pid `{pid}`")
killProc(pid)
@app.on_message(~ filters.scheduled)
def any_message_handler(app, msg):
async def any_message_handler(app, msg):
if userGet(msg.from_user.id, "context") == "link_key":
user_locale = msg.from_user.language_code
if msg.text in jsonLoad(configGet("api_keys"))["autozoom"]:
msg.reply_text(locale("key_correct", "msg"))
await msg.reply_text(locale("key_correct", "msg", locale=user_locale))
userSet(msg.from_user.id, "api_key", msg.text)
userSet(msg.from_user.id, "linked", True)
keys_storage = jsonLoad(f"data{sep}keys_storage.json")
@ -102,7 +98,7 @@ def any_message_handler(app, msg):
logWrite(f"Added apikey {msg.text} for user {msg.from_user.id}")
else:
logWrite(f"User {msg.from_user.id} tried to pair with invalid apikey {msg.text}")
msg.reply_text(locale("key_wrong", "msg"))
await msg.reply_text(locale("key_wrong", "msg", locale=user_locale))
userClear(msg.from_user.id, "context")
userClear(msg.from_user.id, "context_content")
@ -115,24 +111,29 @@ if __name__ == "__main__":
app.start()
app.send_message(configGet("admin"), f"Starting bot with pid `{pid}`")
all_commands = locale("cmd")
for entry in listdir("locale"):
commands_list = []
for command in all_commands["general"]:
commands_list.append(BotCommand(command, all_commands["general"][command]))
app.set_bot_commands(commands_list)
if entry.endswith(".json"):
# Registering admin commands
commands_admin_list = []
for command in all_commands["general"]:
commands_admin_list.append(BotCommand(command, all_commands["general"][command]))
for command in all_commands["admin"]:
commands_admin_list.append(BotCommand(command, all_commands["admin"][command]))
app.set_bot_commands(commands_admin_list, scope=BotCommandScopeChat(chat_id=configGet("admin")))
all_commands = locale("cmd", locale=entry.replace(".json", ""))
# Registering user commands
commands_list = []
for command in all_commands["general"]:
commands_list.append(BotCommand(command, all_commands["general"][command]))
app.set_bot_commands(commands_list, language_code=entry.replace(".json", ""))
# Registering admin commands
commands_admin_list = []
for command in all_commands["general"]:
commands_admin_list.append(BotCommand(command, all_commands["general"][command]))
for command in all_commands["admin"]:
commands_admin_list.append(BotCommand(command, all_commands["admin"][command]))
app.set_bot_commands(commands_admin_list, language_code=entry.replace(".json", ""), scope=BotCommandScopeChat(chat_id=configGet("admin")))
idle()
app.send_message(configGet("admin"), f"Shutting down bot with pid `{pid}`")
logWrite(f'Shutting down with PID {pid}')
subprocess.call(f'kill -9 {pid}', shell=True)
killProc(pid)

View File

@ -1,8 +1,7 @@
{
"locale": "en",
"admin": 123456789,
"api_id": 1234567,
"api_hash": "01234567890qwertyuiop",
"bot_token": "12345678:asdfghjklzxcvbnm",
"api_keys": "data/api_keys.json"
"api_keys": "/home/user/AutoZoomAPI/data/api_keys.json"
}

28
locale/uk.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,28 @@
{
"btn": {},
"msg": {
"link_input": "Будь ласка, надішліть свій особистий ключ, отриманий із програми AutoZoom.\n\n**Потрібна допомога?**\nДізнайтесь, як працює посилання, на [нашому веб-сайті](https://www.end-play.xyz/autozoom/bot) або зверніться до [нашої служби підтримки](https://support.end-play.xyz), якщо сторінка посібника вам не допомогла.",
"cancel": "Операцію відмінено.",
"cancel_empty": "Немає що відміняти.",
"key_correct": "✅ **Акаунт успішно відв’язано**\nТепер ви отримуватимете сповіщення про всі зустрічі. Ви також можете додавати нові зустрічі до AutoZoom за допомогою команди /meeting.",
"key_wrong": "❌ **Персональний ключ недійсний**\nОтримайте ключ зв’язування за допомогою програми AutoZoom і повторіть спробу за допомогою команди бота /link.\n\n**Потрібна допомога?**\nДізнайтесь, як працює зв’язування, на [нашому веб-сайті](https://www.end-play.xyz/autozoom/bot) або зверніться до [нашої служби підтримки](https://support.end-play.xyz), якщо сторінка посібника вам не допомогла.",
"already_linked": "❌ **Акаунт вже прив’язаний**\nЯкщо ви хочете змінити свій особистий ключ, вам потрібно спочатку /unlink свій обліковий запис і спробувати /пов’язати його ще раз.",
"not_linked": "❌ **Акаунт не прив’язаний**\nСпершу потрібно /link свій обліковий запис із програмою AutoZoom.",
"unlinked": "✅ **Акаунт успішно прив’язано**\nТепер ви можете /link його з іншою програмою AutoZoom, якщо хочете."
},
"clb": {},
"fry": {
"link": "Ключ отриманий в AutoZoom"
},
"cmd": {
"general": {
"link": "Прив’язати до AutoZoom",
"unlink": "Відв’язати від AutoZoom",
"meeting": "Додати нову Zoom конференцію",
"cancel": "Відмінити поточну операцію"
},
"admin": {
"reboot": "Вимкнути бота"
}
}
}

View File

@ -1,11 +1,13 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Some set of functions needed for discord/telegram bots and other types of apps"""
from os import sep, stat, makedirs
from os import sep, stat, makedirs, kill
from os import name as osname
from datetime import datetime
from ujson import loads, dumps
from shutil import copyfileobj
from gzip import open as gzipopen
from psutil import Process
def nowtimeGet(format="%H:%M:%S | %d.%m.%Y"):
@ -103,4 +105,18 @@ def jsonLoad(filename):
with open(filename, 'r', encoding="utf-8") as f:
value = loads(f.read())
f.close()
return value
return value
def killProc(pid: int):
"""Kill the process by its PID
Args:
* pid (int): Process ID to be killed
"""
if osname == "posix":
from signal import SIGKILL
kill(pid, SIGKILL)
else:
p = Process(pid)
p.kill()

View File

@ -56,15 +56,12 @@ def locale(key: str, *args: str, locale=configGet("locale")):
locale = configGet("locale")
try:
this_dict = jsonLoad(f'{configGet("locale", "locations")}{sep}{locale}.json')
this_dict = jsonLoad(f'locale{sep}{locale}.json')
except FileNotFoundError:
try:
this_dict = jsonLoad(f'{configGet("locale", "locations")}{sep}{configGet("locale")}.json')
this_dict = jsonLoad(f'locale{sep}{configGet("locale")}.json')
except FileNotFoundError:
try:
this_dict = jsonLoad(f'{configGet("locale_fallback", "locations")}{sep}{configGet("locale")}.json')
except:
return f'⚠️ Locale in config is invalid: could not get "{key}" in {str(args)} from locale "{locale}"'
return f'⚠️ Locale in config is invalid: could not get "{key}" in {str(args)} from locale "{locale}"'
this_key = this_dict
for dict_key in args:

View File

@ -1,2 +1,3 @@
Pyrogram>=2.0.0
ujson
ujson
psutil